Den Nationale Vandressource Model (DK-model)

- er en computermodel, der beskriver de væsentligste dele af ferskvandets kredsløb såsom nedbør, fordampning, overfladisk afstrømning, grundvandsdannelse, drænafstrømning og afstrømning fra grundvand til vandløb, søer og hav.

Formålet med den Nationale Vandressource Model er at skabe et landsdækkende overblik over den udnyttelige drikkevandsressource (der i Danmark er næsten 100% grundvandsbaseret) og dennes regionale fordeling. Med modellen skal det være muligt at vurdere den udnyttelige drikkevandsressource under hensyntagen til ændringer i klimatiske forhold, arealanvendelse, indvindingsstruktur samt udviklingen i grundvandets indhold af naturligt forekommende samt miljøfremmede stoffer. Et delformål er at kunne kvantificere påvirkningen af vandbalancen som følge af grundvandsindvinding, bl.a. i forhold til vandløbsafstrømningen.


Den første version af DK-modellen blev etableret i perioden 1996 – 2003. Opgørelserne herfra viste, at den udnyttelige ressource er væsentlig mindre end de hidtidige opgørelser, og at der er store regionale forskellige i udnyttelsesgraden. Som led i det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet og Naturen (NOVANA ) blev DK-modellen opdatereret og videreudviklet i perioden 2004 – 2009. Opdateringen skete i et samarbejde mellem GEUS og de syv danske miljøcentre i Naturstyrelsen. Desuden blev modellen opbygget, så den kan indgå som et vigtigt redskab i forbindelse med Naturstyrelsens arbejde med udformning af Vand- og Naturplanerne, samt i forbindelse med Danmarks forpligtigelser i forbindelse med indberetning til EU’s Vandrammedirektiv.