DK-modellen i anvendelse

DK-modellen bliver anvendt i mange projekter i den danske vandforvaltning. Her præsenteres et par eksempler fra fortiden samt et par eksempler på, hvad fremtiden bringer.

Historiske projekter

Grundvandsressourceopgørelser og -tilstandsvurderinger

Basisanalysens første karakterisering af grundvandsforekomsterne skal bl.a. kortlægge forekomstens eller forekomsternes beliggenhed og grænser, og på baggrund af DK-model 2019, som blandt andet er opdateret med FOHM-arbejdet udført i 2018, er der udført ny afgrænsning og karakterisering af de danske grundvandsforekomster.

Læs mere i rapporten ”Afgrænsning af de danske grundvandsforekomster

En vurdering af de danske grundvandsforekomsters kvantitative tilstand er gennemført som en del af basisanalysen for vandområdeplanerne 2021–2027.

Læs mere i rapporten ”National Vandressource Model. Beregning af udnyttelsesgrader, afsænkning og vandløbspåvirkning med DK model 2019” 

Terrænnært grundvand

I et tværoffentligt samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Miljøstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFI) er der i løbet af 2016–2020 gennemført en række projekter.

Projekterne har til formål at sikre lettere adgang til data om terræn, klima og vand. I den forbindelse har GEUS opdateret DK-modellen til en 'DK-model HIP' med fokus på de terrænnære hydrologiske forhold og udarbejdet nye og detaljerede modelberegninger af, hvor højt det terrænnære grundvand vil stå i fremtiden, og hvor meget ekstra vand der forventes at strømme i vores vandløb.

Resultater og randbetingelser fra simuleringerne med DK-model HIP udstilles og kan downloades fra to portaler: HIP og KAMP.

Grundvandsstanden

Grundvandsstanden ændrer sig i takt med klimaforandringerne, og vi er nødt til at kunne holde øje med hvordan.

Læs mere og følg udviklingen i grundvandsstand time for time på udvalgte lokaliteter i Danmark på Grundvandsstanden.dk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Igangværende projekter

HIP-realtidssimuleringer

Samarbejde med SDFI og DMI

Projektperiode: 2022–2025

Formål: GEUS skal levere dagligt opdaterede dynamiske HIP-modelresultater og 5-10 dages prognoser for grundvand, jordfugtighed og afstrømning for hele landet.

Kvælstof og nitrat

GEUS og Aarhus Universitet vedligeholder i fællesskab den nationale kvælstofmodel, der kan beregne kvælstoffets transport, omsætning og tilbageholdelse (ofte kaldet retention) fra rodzone til kyst. Modellen er etableret som et nationalt modelværktøj til en samlet beskrivelse af kvælstoftransport og -omsætning fra dyrkningsfladen gennem undergrunden til kysten.

Læs mere på National kvælstofmodel (geus.dk)

Oversvømmelsesvarsling

Samarbejde med DMI, SDFE, MST, KYST og DMP

Projektperiode: 2022–2025

Formål: GEUS skal levere simuleret afstrømning og grundvandsstandsdata fire gange dagligt i realtid og ensembleprognoser for hele landet.