VandWeb

Her finder du tidsserier for vandindvinding, afstrømning og sammenhæng med økologisk tilstand for forskellige vandindvindingsscenarier, som er beregnet med DK modellen for 30.000 vandløbspunkter

GEUS har på foranledning af Miljøstyrelsen udviklet VandWeb, der er et web-baseret screeningsværktøj til brug for kommunernes administration af vandindvindingstilladelser.

VandWeb kan bidrage til kommunernes vurdering af risikoen for, at ændret vandindvinding fra en grundvandsforekomst fører til, at tilstanden i et vandløbsvandområde forringes pga. ændret vandføring i vandløb.

VandWeb indeholder tidsserier for afstrømning i vandløb (DK model 2018: 1990-2016 og DK model 2019: 1990-2018) beregnet med den landsdækkende vandressource model (DK modellen) for forskellige indvindingsscenarier. I løbet af 2019 er VandWeb blevet opdateret så der nu foreligger såvel resultater fra den tidligere DK-model 2018 og den nye DK model 2019 der er benyttet i forbindelse med vandområdeplaner.

  

VandWeb (Interaktive VandWeb):

Visning af tidsserier for vandindvinding og tidsserier for simuleret afstrømning med DK modellen. VandWeb giver også mulighed for at vise og udtrække vandføringsstatistik og betydning af EQR-værdier for kvalitetselementer for økologisk tilstand for udvalgte vandløbsstationer, scenarier og vilkårlige perioder. Man har endvidere mulighed for at sammenligne modellerede med målte vandføringer. 

VandWeb kan kun bruges ved at installere Silverlight og anvende Explorer som browser. Læs en manual til brug af VandWeb her.

Besøg VandWeb

 

Vandindvindingsscenarier i VandWeb

VandWeb indeholder tidsserier for daglig afstrømning i vandløb (1990-2016) beregnet med den landsdækkende vandressource model (DK modellen) for forskellige vandindvindingsscenarier:

  • Historisk (aktuel) vandindvinding år for år (DK model 2018 og DK model 2019)
  • Beregning uden vandindvinding (DK model 2018 og DK model 2019)
  • Reference vandindvinding for 2014-2016 (DK model 2018)
  • Tilladt indvinding (DK model 2018)

Der indgår aktuelle spildevandsudledninger fra renseanlæg i alle scenarier fra DK model 2018 og DK model 2019.

 

Historisk (aktuel) vandindvinding

Er den faktiske årlige indvinding fra vandindvindingsanlæg, som er indberettet til GEUS´ database JUPITER. Dog er simulering af markvandinger i Jylland baseret på behovsbestemt vandindvinding beregnet af DK modellen på basis af klimaforhold og vandindhold i rodzonen og for hovedtyper af afgrøder. Der vises udviklingen i både indvinding og vandløbspåvirkning.

 

Beregning uden vandindvinding

I dette scenarie sker der ingen vandindvinding, hverken fra indvindingsanlæg eller fra markvandingsboringer (dvs. indvinding er lig nul). Dette scenarie antages at svare til en situation uden indvindingsbetinget påvirkning af vandføring. Scenariet danner derfor et sammenligningsgrundlag for vurdering af ændringer i afstrømningsregime og screening pga. vandindvindingen og dens betydning for ændringer i økologisk tilstand i vandløb for såvel aktuel indvinding (Reference) og ændret indvinding (Scenarie).

 

Baseline vandindvinding (kun DK model 2018)

Gennemsnitlig årlig vandindvinding i perioden 2014-16 baseret på indvindinger fra anlæg registreret i GEUS´ Jupiter database. EQR-værdier for kvalitetselementer i vandløb er i forhold til scenarie uden indvinding.

 

Baggrund for og anvendelse af VandWeb

Som nævnt indledningsvis har GEUS på foranledning af Miljøstyrelsen udviklet VandWeb, der er et web-baseret screeningsværktøj til brug for kommunernes administration af vandindvindingstilladelser.

Som beskrevet i vandområdeplanerne må vandindvinding fra en grundvandsforekomst ikke medføre, at tilknyttede overfladevandområder såsom vandløb ikke kan opnå deres miljømål, eller at der kan ske væsentlig forringelse af tilstanden for disse overfladevandområder, målt på kvalitetselementerne for økologisk tilstand for vandløb.

Det er kommunerne, der som led i deres administration af vandindvindingstilladelser skal sikre, at en tilladelse til vandindvinding ikke medfører manglende opnåelse af miljømål eller forringelse af tilstanden for vandløb tilknyttet en grundvandsforekomst jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer § 8.

VandWeb kan bidrage til kommunernes vurdering af risikoen for, at ændret vandindvinding fra en grundvandsforekomst fører til, at tilstanden i et vandløbsvandområde forringes pga. ændret vandføring i vandløb.

Det er ikke et krav, at kommunerne anvender VandWeb i forbindelse med administration af vandindvindingstilladelser. Som det fremgår af vandområdeplanerne, er det afgørende, at kommunerne foretager den bedste faglige vurdering af vandindvindingens konsekvenser ud fra den enkelte kommunes tilgængelige viden og metoder til vurdering af vandindvindingens påvirkning af vandløb.

Miljøstyrelsen vurderer i samarbejde med GEUS, at anvendelse af VandWeb som udgangspunkt kan udgøre en første screening af, om nye vandindvindingstilladelser medfører risiko for forringelse af vandløb. Der vil som udgangspunkt være behov for, at anvendelse af VandWeb i relation til vandindvindingstilladelser suppleres med yderligere faglig vurdering af en vandindvindings betydning for grundvand og vandløb.

For nærmere beskrivelse af myndigheders administration af § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer henvises til kapitel 8 i vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer, der forefindes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

VandWeb bygger på ny viden fra 2014 om vandindvindings betydning for den økologiske tilstand i vandløb, jf. ”Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand” (Aarhus Universitet, 11. november 2014). Værktøjet bygger på de samme principper og modeller, der blev anvendt til udarbejdelse af vandområdeplanerne 2015-2021, og er i første omgang anvendeligt i relation til større vandløb.

Da det ikke har været muligt at finde midler til drift af VandWeb har GEUS besluttet at stoppe opdateringer af VandWeb med virkning fra udgangen af 2021. VandWeb vil dog blive holdt i gang til udgangen af 2022 (uden yderligere opdateringer), indtil der forhåbentlig er fundet en fremtid løsning på drift og udstilling af vandingsscenarier og vandløbspåvirkninger beregnet med DK model.

Resultater fra kvantitativ tilstandsvurdering (lidt svarende til det tidligere A-VandWeb) kan nu tilgås via modeldatabasen. Her kan man for grundvandsforekomsterne se de beregnede udnyttelsesgrader, afsænkninger af trykniveau og påvirkninger af vandløbspunkter fra vandindvinding på flow og økologiske kvalitetselementer. Se link DK-model 2019 (test) her.

 

Kontakt:

Hans Jørgen Henriksen, GEUS
Tlf.: 91333612
E-mail: hjh@geus.dk