MikeSheTools og CrossSectionHeights

MikeSheTools er en programpakke udviklet i forbindelse med opdateringen af DK-modellen. Pakken består af forskellige programmer udviklet til at understøtte forskellige formål under modelopstilling og -afvikling, såsom effektiv og standardiseret håndtering og kvalitetssikring af store mængder indvindings- og pejledata, samt rutiner der supplerer faciliteterne i MIKE SHE.


MikeSheTools

Følgende programmer er inkluderet i MikeSheTools:

  • WellViewer. Et program til udtræk og processering af indvindinger og pejlinger fra PCJupiterXL MS access2000 formatet. Fra programmet kan der foretages simpel fejlretning samt tilføjes manglende information, disse ændringer gemmes på et generisk XML-format (Jupiter plus), der gør det muligt at går det muligt at genanvende ændringerne ved senere modeopstillinger. Programmet kan generere inputfiler til MIKE SHE efter en simpel udvælgelse, f.eks. indvindingsstørrelse, pejleboringer med mere end et brugerdefineret antal pejlinger eller data indenfor en MIKE SHE opsætning. Endvidere er det muligt at generere en ArcMap shapefil, indeholdende relevante informationer fra Jupiter. Yderligere dokumentation af WellViewer medfølger download af MikeSheTools, hvor det ligeledes er muligt at downloade en demonstrationsvideo.
  • Layerstatistics (LS). Programmet beregner de statistiske størrelser Root Mean Sqaured (RMS) og middelfejl (ME) mellem observeret og simulerede potentialer. Som input til rutinen gives observerede potentialer, deres geografiske placering samt tidspunktet for observationen. Rutinen udtrækker de tilsvarende simulerede potentialer fra dfs3-filen genereret af MIKE SHE, og beregner de statistiske størrelser for de enkelte observationer samt for hvert modellag. Yderligere dokumentation af LayerStatistics medfølger download af MikeSheTools.
  • IrrigationRunner. I forbindelse med opdateringen af DK-modellen er det valgt at indlægge samtlige markvandsboringer som irrigation wells. Fordelen herved er, at markvandingen beregnes af modellen på baggrund af vandindholdet i den umættede zone, og derfor ikke skal specificeres som en tidsserie forud for simuleringen. For modelopsætninger med mange markvandinger er det imidlertid meget tungt at indlæse samtlige markvandinger i MIKE ZERO skallen. Der er derfor udviklet et program, hvor informationer om markvandingerne og de vandede arealer angives i MIKE ZERO skallen, men hvor markvandingerne først indlæses ved præprocesseringen af modellen. For yderligere information om dette program henvises til projektgruppen på GEUS.
  • GridTools. Et program til at udføre simple beregninger på MIKE SHE grids, eksempelvis plus, minus og multiplikation eller summering/midling af værdier indenfor udvalgte tidsperioder.

 

CrossSectionHeights

CrossSectionHeights er et selvstændigt program til justering af datum for vandløbstværsnit i forhold til en højdemodel. Princippet er, at alle tværsnitsbeskrivelser i MIKE11 er angivet i relative kote, mens "Datum" anvendes til angivelse af brink koten. Ved indlæsning af en MIKE11 opsætning samt en højdemodel, kan programmet justere datum i MIKE 11 tværsnittene jf. den anvendte højdemodel. Det er muligt at operere på et udvalgte tværsnit i en MIKE11 opsætning.

GEUS har finansieret udviklingen af ovenstående programmer og stiller dem til rådighed for fri anvendelse af alle http://code.google.com/p/mikeshewrapper/downloads/list . GEUS fraskriver sig ethvert ansvar for enhver anvendelse og eventuelle fejl foranlediget af anvendelse af det udviklede produkt, herunder fejl forårsaget af fejl i koden eller forkert anvendelse af produktet. Konstateres der fejl i koderne henstilles det til, at brugeren henvender sig til projektgruppen på GEUS eller Jacob Gudbjerg med beskrivelse af fejlen, så denne kan rettes.