Hydrologiske indekser

GEUS udregner hydrologiske indekser, som viser tilstanden af de forskellige dele af det hydrologiske system (vandkredsløbet) fra dag til dag i tre forskellige landsdækkende kort for:

Vandindhold i jorden (rodzonen)
Vandføring i vandløb
Øvre grundvandsstand

På kortene kan man se, hvorvidt der er mere eller mindre tørt/vådt end det plejer at være på den tid af året i forhold til de seneste 30 års sæsonnormal. 

Kortene vist herunder er tre forskellige situationer for indekserne før, under og efter tørken i Danmark 2023. Kortet til venstre viser en situation efter vinteren (15/4), hvor det hydrologiske system var overvejende til den våde side og indenfor normalområdet. Grunden var den relativ nedbørsrige vinter. Undtagelsen er Sydøstdanmark, hvor vinteren var nedbørsfattig, som også kan ses i de hydrologiske indeks. Kortet i midten viser tilstandene under den efterfølgende tørke (19/6), hvor store dele af jorden var meget eller ekstrem tørt, og udtørringen også var begyndt at vise sig i åer og det øverste grundvand. Endelig viser kortet til højre (21/8), hvordan den ekstrem våde juli igen har fyldt det hydrologiske system op og vi er nu overvejende tilbage til normaltilstand.

Kortene er baseret på modelsimuleringer af hele det danske hydrologiske kredsløb med DK-modellen, som bl.a. bruger aktuelle meteorologiske data. På sigt vil indeksene blive stillet til rådighed i realtid gennem webkortet.

Hydrologiske indekser
Hydrologiske indekser
Hydrologiske indekser

Da kortene ikke er baseret på direkte observationer, kan der derfor være lokale afvigelser fra modelresultaterne, og figurerne skal ses som udtryk for et nationalt overblik med regionale forskelle samt forskellene mellem vandindholdet i jorden, vandløb og øvre grundvand. På grundvandstanden.dk kan observationer for udvalgte boringer landet over følges i realtid.