Adgang og betingelser

GEUS har ophavsretten til DK-modellen. Vi ønsker at modellen bruges bredt ved løsning af opgaver/nye undersøgelser og giver derfor alle brugsret til modellen og data på følgende vilkår:

  • GEUS angives som kilde.
  • Brugen sker på eget ansvar og dette skal fremgå overfor brugerens samarbejdspartnere.
  • For at sikre modellens udvikling, informeres GEUS pr. email: geus@geus.dk i tilfælde hvor der sker:
    • ændringer i modelkonceptet
    • justeringer af den konceptuelle model (herunder den hydrostratigrafiske model)
    Brugeren accepterer endvidere, at GEUS benytter sådanne ændringer/justeringer til en fremtidig opdatering af DK-modellen.

I takt med, at de enkelte delmodeller er kalibreret og valideret indlæses disse i den national modeldatabase, hvorfra de kan downloades vederlagsfrit. Ønskes der samlede MIKE SHE modelopstillinger og/eller udtræk af dele af modellen, kan dette opnås ad hoc ved henvendelse til projektgruppen på GEUS.

Før data fra DK-modellen anvendes er det dog vigtigt at afklare i hvilken udstrækning data kan anvendes til løsning af en konkret opgave. Modellen er opstillet og kalibreret til at give en overordnet beskrivelse af vandbalancen på stor skala (oplandsskala), og er således tilpasset de overordnede regionale forhold og ikke lokalspecifikke variationer. Modellen vil med fordel kunne anvendes som udgangspunkt for detailstudier, enten ved udtræk af relevante data og randbetingelser eller ved anvendelse af modellen i en screenings fase under de indledende undersøgelser til udpegning af problemområder, hvor der er behov for mere detaljerede studier. Da modellen er opstillet på stor skala kan den ikke forventes at være direkte anvendelig til løsning af lokalspecifikke problemer, såsom indsatsplaner, vurderinger af lokale påvirkninger af vandløb og vådområder eller til detailstudier af forureningsspredning fra lossepladser og depoter.

Det er ikke muligt at give en fuldstændig eller generel oversigt over hvilke opgaver modellen kan anvendes til. I hvilken udstrækning modellen kan anvendes i forbindelse med løsning af en konkret opgave afhænger af opgavens karakter, og hvilken detaljering og præcision der er påkrævet. Anvendelsen af DK-modellen skal derfor vurderes individuelt for enhver opgave.
 

DK-modellen kan downloades fra ModelDatabasen