Grafik
Til forsiden
Vandmodel
SitemapUdskriftsvenlig

Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model

På denne side gives en overordnet præsentation af modellens opsætning samt de tilgrundliggende data. En mere detaljeret gennemgang samt beskrivelse af datagrundlaget kan findes i modelrapporterne under siden publikationer
DK-modellen er opstillet i modelsystemet MIKE SHE / MIKE11, der er et deterministisk og fysisk baseret fuldt distribueret modelsystem, som beskriver de væsentligste strømningsprocesser i landfasen af det hydrologiske kredsløb. MIKE SHE anvendes til beskrivelse af den overfladiske afstrømning på jordoverfladen (2D), strømning i den umættede (1D) og mættede (3D) del af grundvandssystemet inklusiv drænvandsafstrømning (2D). MIKE SHE er koblet til MIKE11, hvor afstrømningen i vandløb beregnes (1D). Modelsystem afvikles i MIKEZero.

Af beregningsmæssige årsager er det nødvendigt at opdele den Nationale Vandressource Model i flere submodeller. Med den nuværende computerkraft har det været muligt at opstille én samlet model for Sjælland, der i den tidligere DK-model var opdelt i tre submodeller. For Jylland vil det imidlertid stadig være nødvendigt med flere submodeller. Erfaringerne fra den første version af DK-modellen viste, at en afgrænsning af submodellerne langs den Jyske Højderyg ikke var optimalt, idet der blev identificeret flere områder med grundvandsstrømninger på tværs af randen. Der er derfor foretaget en ny inddeling af submodellerne. Under opdateringen er der sket en omfattende opdatering af datamaterialet, samt en detaljering af den rumlige opløsning.

DKmodel delområder
Forstør billede
 

Klimadata

Der er anvendt daglige værdier af nettonedbør samt potentiel fordampning. Fra 1999 og frem er data baseret på 10x10km nedbørsgrid og 20x20km temperatur og fordampningsgrid. Før 1999 anvendes 40x40km klimagrid.

Indvindinger

For at opnå en samlet oversigt over indvindingerne og deres fysiske placering, er det valgt at medtage samtlige indvindinger lagret i Jupiter, uden skelen til indvindingernes størrelse og betydning for vurdering af den overordnede vandbalance. Samtlige indvindinger er endvidere fordelt ud på de enkelte indtag indenfor et anlæg. Denne fremgangsmetode er begrundet i ønsket om at opbygge modellen, så den i videst muligt omfang kan anvendes som udgangspunkt for detailmodeller.

Vandløb Vandløb beskrives med MIKE11. Som led i opdateringen er der indsamlet tidligere MIKE11 opstillinger, som er indbygget i modellen. For øvrige områder har amterne og GEUS foretaget en vurdering af hvilke vandløb, der bør medtages for en tilstrækkelig beskrivelse af kredsløbet på oplandsskala. Tværsnitsbeskrivelser af vandløbene er en vigtig komponent, og hvor der ikke eksisterede tidligere MIKE11 modelopstillinger, er der indsamlet vandløbsopmålingerne. På grund af modelafviklingstiden har det ikke været muligt at medtage samtlige vandløbsopmålinger i modellen, men disse er indlagt i en samlet MIKE11 opsætning, der kan danne udgangspunkt for en yderligere detaljering af vandløbsbeskrivelse i forbindelse med detailmodellering.
Udledninger Data om udledninger fra renseanlæg og afværgeforanstaltninger er indhentet fra amterne. Samtlige udledninger er indlagt som MIKE11 randbetingelse i modellen.
Diskretisering Under modelopstillingen er det udnyttet, at MIKE SHE giver mulighed for at anvende forskellige diskretiseringer for den geologiske og den numeriske model. For at udnytte opløsningen i de tidligere amts modeller optimalt, er der anvendt en horisontal diskretisering i den geologiske model på 100x100 m. Det er dog ikke praktisk muligt at anvende denne opløsning for den numeriske model, hvorfor der her er anvendt en horisontal diskretisering på 500x500 m, mod de 1x1 km anvendt i den første version af DK-modellen.
Tidsskridt Der anvendes daglige tidsskridt i modellen.


Grafik
© National vandressourcemodel Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : Mandag 22. juni, 2009
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!