Dette er en arkiveret side - venligst gå til forsiden eller kig på vort sitemap

Tilbage til forsiden

Ferskvandets Kredsløb, NOVA 2003 Temarapport

BEMÆRK - nedenstående er udgaven medio 2002 - gå venligst til den endelige udgave

Kommentarer til foreliggende udkast til NOVA temarapport om Ferskvandskredsløbet og opgørelsen af den udnyttelige grundvandsressource ved hjælp af DK-model er meget velkomne.
Send dine kommentarer og forslag til: Hans Jørgen Henriksen, GEUS: hjh@geus.dk (telefon 38142771), så vil vi kigge nærmere på dem i forbindelse med rettelser til næste og kommende udkast.
Næste opdaterede version forventes i løbet af august

Læs synopsis for rapporten

Hjemtag (download):

Evaluering af rapportudgave, 10/6 2002 (pdf-fil 90k)

Ferskvandets kredsløb
Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg,GEUS (eds)
Kap. 3 INTRODUKTION (pdf-fil 630k) - version 12. juni 2002
Kap. 5 FERSKVANDETS KREDSLØB (pdf-fil 1200k) - version 12. juni 2002
Kap. 6 VANDKREDSLØBETS OG VANDRESSOURCENS REGIONALE VARIATIONER (pdf-fil 740k) - version 12. juni 2002
Kap. 7 RESULTATER FRA DEN NATIONALE VANDRESSOURCE MODEL (DK-MODEL) (pdf-fil 1160k) - version 12. juni 2002Hans Jørgen Henriksen 27-03-02

SYNOPSIS

Miljøovervågning 2001 – NOVA 1998-2003

TEMA

Ferskvandskredsløbet

 

Overordnet beskrivelse af indhold, målgruppe og fremgangsmåde

Temarapporten skal give et lettilgængeligt overblik over ferskvandets kredsløb i Danmark, med beskrivelse af processer og komponenter i vandkredsløbet med særligt henblik på beskrivelse af de enkelte kredsløbskomponenters tidslige variationer for perioden 1991-2000, belyst i forhold til en længere årrække (1961-90).

Den Nationale Vandressource Model vil udgøre det modelmæssige grundlag for beskrivelsen. Der inddrages hvor det skønnes relevant desuden resultater fra NOVA overvågningsprogrammet men også andre relevante forsknings- og overvågningsprogrammer, modelstudier mm. Det vil være et væsentligt element i rapporten at identificere gode indikatorer som fremover kan indgå i en årlig rapportering af vandkredsløbet (fx resultater fra udvalgte målestationer, pejlestationer mv. der kan præsenteres sammen med fx modelberegnet nettonedbør eller grundvandsdannelse).

Der er sidst foretaget en landsdækkende vurdering af den udnyttelige drikkevandsressources størrelse i forbindelse med Vandrådet i 1992. Det er et væsentligt mål med rapporten at foretage en revurdering af den udnyttelige vandressources størrelse på landsplan, samt tidslige og regionale fordeling.

Målgruppen for temarapporten er personer i tilknytning til forvaltningen af vandressourcen og vandmiljøet, beslutningstagere, interesseorganisationer mv. Hertil kommer personer i den brede offentlighed, som har viden og interesse for vandressourcen og miljøområdet.

Databehov

Rapporten skal bygge på allerede indhentede data via den Nationale Vandressource Model (DK-model) og data indhentede via NOVA. Der forventes ikke at være behov for en ekstra indrapportering af data fra amterne når det gælder rapportens beskrivelse af vandkredsløbet.

Med henblik på vurderinger af vandressourcens størrelse vil der være behov for kommentarer og evt. input fra amterne når det gælder vurdering af forureningspåvirkning af grundvandet og vurdering af acceptabel vandløbspåvirkning som følge af indvinding. Det er hensigten i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, at undersøge om det er muligt at sammenstille årsag/virkningsrelationer i et belief netværk, kvantificeret udfra modelsimuleringer med DK-modellen f.eks.: klimaets, arealanvendelsens, vandindvindingens påvirkning af grundvandsdannelsen, afstrømningen, og grundvandsstanden, således at udnyttelige ressource kan vurderes som et produkt af en række variable for de 11 DK-model oplande. Ressourcens størrelse kan således ikke opfattes som et enkelt tal eller facit, men derimod som en størrelse der afhænger af såvel fysiske "drivvariable" som "politiske" beslutninger om f.eks. arealanvendelse og målsætninger for f.eks. overfladevand i relation til Vandrammedirektivet.

En mere præcis vurdering af databehov og metodik for opgørelse af den udnyttelige ressource vil blive fremlagt den 12. juni, hvor Dansk Vandressource Komité vil gennemføre en midtvejsevaluering af temarapporten om ferskvandskredsløbet (mødeindkaldelse og program for midtvejsevalueringen – se www.vandressource.dk ).

Beskrivelse af rapportens indhold, ansvarlige personer/institutioner og omfang

I det følgende er det overordnede indhold beskrevet for de enkelte faglige afsnit, på baggrund af de to første møder i styregruppen for arbejdet (sidste møde afholdt november 2002). Det endelige indhold vil blive aftalt mellem redaktøren og den ansvarlige for de enkelte afsnit.

 1. Sammenfatning (Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, i det følgende benævnt: redaktør) Omfang: 4 sider)

 2. Engelsk summary
  (redaktør) (Omfang: 4 sider)

 3. Introduktion
  (redaktør) (Omfang: 6 sider)
  Rapportens formål
  • Formålet med NOVA
  • Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model
  • Kortfattet beskrivelse af vandkredsløbet og den udnyttelige vandressources størrelse
  • Betydning af klima, arealanvendelse og menneskeskabet forhold (bl.a. urbanisering, dyrkningspraksis, vandindvinding, kulturteknik mm.) for vandkredsløb og udnyttelig vandressource

 4. Overvågningsprogrammets delelementer og datagrundlag
  (Redaktør, med input fra Fagdatacenter for Ferskvand, VAF+SOF, DMU) (Omfang: 8 sider)
  • Skematisk introduktion til de elementer i form af datakilder og kredsløbskomponenter der indgår i NOVA og udenfor NOVA
  • DK kort med stationsoversigt – forskellige symboler for de enkelte programmer

 5. Vandressourcens tidslige variationer (perioderne 1961-90 og 1991-2000)
  (Redaktør af kapitel 5: Jens Christian Refsgaard) (Omfang: 20 sider)

  5.1 Nettonedbør og vandbalance (JCR, 5 sider)
    5.1.1 Vandets kredsløb (figur med processer + definitioner)
    5.1.2 Vandbalanceligningen (N-F = Ao + Au +dR)
    5.1.3 Processer der styrer ferskvandskredsløbet
    5.1.4 Udveksling mellem grundvand og vandløb
    5.1.5 Eksempler på vandbalance for Karup og Suså/Stevns
    5.1.6 Usikkerheder på de enkelte komponenter i vandbalancen

  5.2 Klimadata, Nedbør, vindhastighed, indstråling, luftfugtighed osv. (CKH, 4 sider)
    5.2.1 Metoder til måling af nedbør i Danmark
    5.2.2 Nedbørskorrektion (læforhold, wetting, flydende/fast nedbør mv.)
    5.2.3 Måling af indstråling, albedo mm. ved klimastationer/synopstationer (Penman)
    5.2.4 Tidslige variationer i nedbør 1991-2000 / 1961-1990 (ved 4 lokaliteter : Tylstrup, Borris, Årslev og Tåstrup, plot af ukorrigerede årlige værdier og vinternedbør 01.10 – 31.03 for 1961-2000, tabel med tilsvarende månedsværdier for 1991-2000 incl. fraktilværdier for ref. perioder 1961-90 og 1931-60: MIN, 10 % fraktil, 25 % fraktil, 50 % fraktil, 75 % fraktil, 90 % fraktil og MAX)
    5.2.5 Usikkerhed på nedbør

  5.3 Fordampning (FP, 4 sider)
    5.3.1 Måling af fordampning i Danmark
    5.3.2 Potentiel og aktuel fordampning
    5.3.3 Bestemmelse af referencefordampning (EPo) og afgrødekoefficienter
    5.3.4 Beregningsmetoder (Penman56, Makkink, Modificeret Penman)
    5.3.5 Fordampning fra skov, vådområder, landbrugsafgrøder (bl.a. RS-model)
    5.3.6 Fordampning fra jord og andre "overflader"
    5.3.7 Tidslig variation i potentiel og aktuel fordampning for 1991-2000 / 1961-90, ved 4 lokaliteter: Tylstrup, Boris, Årslev og Tåstrup. Plot af årlige værdier 1961-2000 af potentiel og aktuel fordampning (reference/græs) og tabel med tilsvarende månedsværdier for 1991-2000 incl. fraktilværdier for ref. periode 1961-90 jf. fraktiler for nedbør)
    5.3.8 Usikkerhed på fordampningen

  5.4 Afstrømningsdata (NBO, 3 sider)
    5.4.1 Måling af afstrømning i Danmark (vingemåling, QH-bearbejdning osv.)
    5.4.2 Karakteristiske størrelser for afstrømningen (min, max og middel) ved ref. Q-stat.
    5.4.3 Betydning af medianminimumsafstrømning og variation i Q for økologiske forhold
    5.4.4 Tidslige variationer i afstrømning for 1991-2000 / 1961 – 90 (4 lokaliteter: 07.01 Lindholm å, ns Køkkengrøften, 25.05 Skjern å, Ahlergårde, 45.01 Odense å, Nørre Broby og 59.01 Tryggevælde å, Ll. Linde. PLOT årsbasis 1961-2000 af middel og minimumsafstrømning og tabel månedsbasis 1991-2000 incl. fraktilværdier jf. nedbør/fordampning 1961-90 samt 1917-60)
    5.4.5 Usikkerhed på afstrømningsmålinger

  5.5 Vandspejlsvariationer i grundvand (PR, 2 sider)
    5.5.1 Måling af grundvandstand i det nationale pejlestationsnet
    5.5.2 Tidslige variationer i grundvandsstand 1991-2000 / 1961 – 90 (4 lokaliteter): Karup, Løgumkloster, Vejstrup og Ringsted.
    5.5.3 Usikkerhed på pejledata’s

  5.6 Vandindvinding (PR, 2 sider)
    5.6.1 Måling af oppumpede vandmængder og fordeling på enkeltboringer
    5.6.2 Udvikling i markvandingsforbrug, vandværker og industri 1991-2000 / 1961 - 90
    5.6.3 Vandindvindingsstatistik og fordeling på forbrugskategorier 1900 og 2000
    5.6.4 Usikkerhed på vandindvindingsdata

 6. Vandkredsløbets og vandressourcens regionale variationer præsenteret for DK-modellens 11 deloplande (Redaktør, med input fra Fagdatacenter for Ferskvand, VAF) (Omfang: 10 sider)
    6.1 Nationale kort over nedbør, potentiel fordampning, afstrømning, og vandindvinding hvor de 11 oplande fremgår som raster baggrund (middel for 1991-2000) incl. kommentarer
  • kort over forskelle i nedbørskorrektion med håndtal og dynamisk korrektion (DMI)
  • forskelle på potentiel fordampning med Makkink og Mod. Penman (DMI)
  • evt. andre relevante kort som har været inddraget i "konsensusnotatet (DMI/DJF)
    6.2 Konceptuel model for de 11 oplande (tværprofil, arealanvendelse mv.). Forklaring på inddeling i 11 områder og mulighed for tværgående udtræk

  (detaljerede kort i farver lægges på www.vandmodel.dk)

 7. Resultater fra den Nationale Vandressource Model (DK-model) (Redaktør), (Omfang: 36 sider)
  • Metodik for konstruktion af national vandressourcemodel
  • Beskrivelse af kalibrerings- og valideringsresultat
  • Vandrådets metodik og resultater
  • Ny metodik til vurdering af udnyttelig vandressource
  • Eksempler på ressourcevurdering for udvalgte scenarier
  • Identifikation og beskrivelse af udvalgte indikatorer for kredsløb og ressource (fx grundvandsdannelse, grundvandsstand, minimumsafstrømning, afstrømningsfluktuation mm., forureningsgrad af øvre og dybe grundvand mm.)

 8. Konklusion
  (Redaktør), (Omfang: 2 sider)

   

  Revideret tidsplan og milepæle

  Emne

  Deadline

  Milepæl

  Layout af rapport

  Januar 2002

  Forslag til forside og makro med formater er udsendt!

  Forfattertilsagn (DFJ / DMI)

  20. marts 2002

  Skriftlig henvendelse fremsendes 6. marts 2002 med revideret synopsis

  1. udkast til rapport foreligger med forslag til figurer og tabeller (skitser)

  20. maj 2002

  Udsendes til indlægsholdere / evalueringspanel senest 1. juni 2002

  Endelig udkast fra forfattere foreligger

  1. september 2002

   

  Rapport udsendes til høring i amter, MST, S&N, DJF, DMU mv.

  1. oktober 2002

  14 dages høringsfrist

  Møde med forfattere

  Ultimo oktober 2002

   

  Rettelse og færdig layout af rapport

  1. november 2001

  Trykkeklart manuskript

  Trykning af rapport

  November-december 2002

  Rapport udsendes december 2002


  Tilbage Top Fremad

  Sidst ændret: 24. juni 2002 - © National Vandressource model
  Webredaktør: th@geus.dk