Dette er en arkiveret side - venligst gå til forsiden eller kig på vort sitemap

Tilbage til forsiden

Ferskvandets Kredsløb, NOVA 2003 Temarapport

Endelig udgave - maj 2003 - pdf-filer pr dec 2003

Yderligere information: Statsgeolog Alex Sonnenborg, GEUS, tlf.: 38 14 27 77 - e-post: als@geus.dk

blokdiagrammer af vandkredsløb Ferskvandets kredsløb
Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg,GEUS (eds)

Opdaterede pdf-filer - december 2003
FK1-forside pdf-fil 150 kbForside
FK1-indhold pdf-fil 40 kb Indholdsfortegnelse
FK1-forord pdf-fil 20 kb Forord
FK1-Kapitel1 pdf-fil 40 kbSammendrag
FK1-Kapitel2 pdf-fil 40 kbSummary
FK1-Kapitel3 pdf-fil 2400 kbOpgørelse af den udnyttelige ferskvandsressource
FK1-Kapitel4 pdf-fil 60 kbSammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang
FK1-Kapitel5 pdf-fil 2000 kbVandkvantitet og kvalitet hænger sammen
FK1-Kapitel6 pdf-fil 1400 kbFerskvandets kredsløb og tidslige variationer
FK1-Kapitel7 pdf-fil 650 kbVandkredsløbets og vandressourcens regionale variationer og klimainput til den nationale vandressourcemodel
FK1-Kapitel8 pdf-fil 4000 kbKonstruktion, kalibrering og validering af den nationale vandressourcemodle (DK-model)
FK1-Kapitel9 pdf-fil 80 kbBedre overvågning af vandkredsløbet i NOVANA og i relation til Vandrammedirektivet
FK1-bilag pdf-fil 5200 kbSammenstilling af simuleringer med 10 DK-model deloplande
FK1-ordliste pdf-fil 20 kbOrdliste

Version maj 2003
FK-forside-eBook pdf-fil 130 kbForside
FK-Indhold-eBook pdf-fil 58 kb Indholdsfortegnelse
FK-forord-eBook pdf-fil 76 kb Forord
FK-Kapitel1-eBook pdf-fil 84 kbSammendrag
FK-Kapitel2-eBook pdf-fil 73 kbSummary
FK-Kapitel3-eBook pdf-fil 1910 kbOpgørelse af den udnyttelige ferskvandsressource
FK-Kapitel4-eBook pdf-fil 133 kbSammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang
FK-Kapitel5-eBook pdf-fil 2169 kbVandkvantitet og kvalitet hænger sammen
FK-Kapitel6-eBook pdf-fil 1308 kbFerskvandets kredsløb og tidslige variationer
FK-Kapitel7-eBook pdf-fil 1485 kbVandkredsløbets og vandressourcens regionale variationer og klimainput til den nationale vandressourcemodel
FK-Kapitel8-eBook pdf-fil 3555 kbKonstruktion, kalibrering og validering af den nationale vandressourcemodle (DK-model)
FK-Kapitel9-eBook pdf-fil 132 kbBedre overvågning af vandkredsløbet i NOVANA og i relation til Vandrammedirektivet
FK-bilag-eBook pdf-fil 5168 kbSammenstilling af simuleringer med 10 DK-model deloplande
FK-ordliste-eBook pdf-fil 52 kbOrdliste

INDHOLDSFORTEGNELSE
 
Forord Side 1-3
Kapitel 1 - Sammendrag Side 1-7
Kapitel 2 - Summary Side 1-7

Kapitel 3 - Opgørelse af den udnyttelige ferskvandsressource Side 1-29
 3.1 Kapitel sammenfatning 2
 3.2 Metodik til vurdering af udnyttelig vandressource 3
  3.2.1 Teknisk indgangsvinkel 3
  3.2.2 Valg af reference scenarie for simuleringskørsler 5
  3.2.3 Definition af udnyttelig grundvandsressource 6
  3.2.4 Metodik for opgørelse af udnyttelig ressource i relation til grundvandsdannelse (Indikator 1 og 2) 7
  3.2.5 Metodik for opgørelse af udnyttelig ressource i relation til vandløbspåvirkning (Indikator 3 og 4) 10
 3.3 Resultater af ressourceopgørelsen 13
  3.3.1 Simuleret nettonedbør og grundvandsdannelse 13
  3.3.2 Ressourceopgørelse for hele landet 18
  3.3.3 Ressourcesituation i OSD områder 21
  3.3.4 Ressourcesituation i 50 underområder 21
  3.3.5 Bemærkninger til opgjort ressource 24
 3.4 Usikkerheder på opgørelsen af udnyttelig ressource og yderligere vidensbehov 26
 3.5 Vandrådets metodik og resultater 27
 3.6 Referencer 29

Kapitel 4 - Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang Side 1-11
 4.1 Kapitel sammenfatning 2
 4.2 Vidensbehov i forbindelse med landsdækkende ressourceopgørelse 3
 4.3 Vidensbehov i forbindelse med overvågning 6
  4.3.1 Vandbalanceproblemer 6
  4.3.2 Nye krav fra Vandrammedirektivet 7
  4.3.3 Behov for bedre integration af modellering og monitering 8
 4.4 Behov for dataadgang 10

Kapitel 5. Vandkvalitet og kvantitet hænger sammen Side 1-20
 5.1 Kapitel sammenfatning 2
 5.2 Formålet med NOVA 3
 5.3 Kortfattet beskrivelse af vandkredsløbet og elementer i opgørelsen af den udnyttelige vandressources størrelse 6
  5.3.1 Begrænsninger i ressourcen som følge af påvirkning af vandkvalitet fra terræn (bl.a. arealanvendelse) 6
  5.3.2 Begrænsninger i grundvandsressourcen som følge af intensiv vandindvinding / overudnyttelse 10
  5.3.3 Begrænsninger i ressourcen som følge af maksimal påvirkning af vandløb, søer og vådområder 12
  5.3.4 Vandrådets opgørelse af udnyttelig grundvandsressource 13
  5.3.5 Skalaeffekter 15
 5.4 Vandrammedirektivet 18
 5.5 Forudsætninger for nye opgørelse af vandressourcen 19
 5.6 Referencer 20

Kapitel 6. Ferskvandets kredsløb og tidslige variationer Side 1-48
 6.1 Kapitel sammenfatning 2
 6.2 Nettonedbør og vandbalance 4
  6.2.1 Vandets kredsløb 4
  6.2.2 Processer og definitioner - vandbevægelse over jorden 5
  6.2.3 Processer og definitioner - umættet zone 6
  6.2.4 Processer og definitioner - mættet zone 7
  6.2.5 Udveksling mellem grundvand og vandløb 8
  6.2.6 Vandbalanceligningen 8
  6.2.7 Tidligere opgørelser af vandbalancen 9
  6.2.8 Usikkerheder på de enkelte komponenter i vandbalancen 11
 6.3 Nedbør 13
  6.3.1 Metoder til måling af nedbør 13
  6.3.2 Nedbørkorrektion (læforhold, wetting, flydende/fast nedbør mv.) 14
  6.3.3 Tidslig variation i nedbør 1991-2000 / 1961-1990 17
  6.3.4 Usikkerhed på nedbør. 20
 6.4 Fordampning 21
  6.4.1 Måling af fordampning 21
  6.4.2 Måling af klimaparametre til beregning af reference fordampning efter Penman 21
  6.4.3 Bestemmelse af referencefordampning (ET0) og afgrødekoefficienter 22
  6.4.4 Fordampning fra mark, skov og vådområder 24
  6.4.5 Tidslig variation i reference fordampning 1991-2000 / 1961-1990 28
  6.4.6 Usikkerhed på fordampning 28
 6.5 Afstrømningsdata 31
  6.5.1 Måling af afstrømning 31
  6.5.2 Karakteristiske størrelser for afstrømningen 31
  6.5.3 Betydning af medianminimumafstrømning og variation for økologiske forhold 32
  6.5.4 Tidslige variationer i afstrømning for 1991-2000 / 1961-1990 32
  6.5.5 Usikkerhed på afstrømningsmålinger 34
 6.6 Vandspejlsvariationer i grundvand 36
  6.6.1 Måling af grundvandstand i det nationale pejlestationsnet 36
  6.6.2 Tidslig variation i grundvandsstand 36
  6.6.3 Usikkerhed på pejledata 37
 6.7 Vandindvinding 39
  6.7.1 Måling af oppumpede vandmængder og fordeling på enkeltboringer 39
  6.7.2 Vandindvindingsstatistik og fordeling på forbrugskategorier 39
  6.7.3 Den tidslige udvikling i vandforbrug til markvanding, vandværker og industri 40
  6.7.4 Usikkerhed på vandindvindingsdata 42
 6.8 Vurdering af perioden 1991-2000 i forhold til længere tidsserier 43
 6.9 Referencer 46

Kapitel 7. Vandkredsløbets og vandressourcens regionale variationer og klimainput til den nationale vandressourcemodel Side 1-19
 7.1 Kapitel sammenfatning 2
 7.2 DMI's klimagrid (40x40 km) 2
 7.3 Regionale variationer i nedbør 4
  7.3.1 Regionale variationer i årsnedbør 1991-2000 7
  7.3.2 Regionale forskelle i vinternedbør 9
 7.4 Regionale forskelle i reference fordampning 10
  7.5.1 Årsafstrømning 11
  7.5.2 Hydrologiske regimer 12
  7.5.2 Medianminimumsafstrømning 14
 7.6 Korrektionsfakorer på nettonedbør bestemt udfra DK-model 15
 7.7 Betydning af forskellige antagelser vedr. nedbørskorrektion og fordampning, for vandbalancen. 18
 7.8 Skalaforhold og opgradering af inddata til DK-model 18
 7.9 Referencer 19

Kapitel 8. Konstruktion, kalibrering og validering af den nationale vandressourcemodel (DK-model) Side 1-57
 8.1 Kapitel sammenfatning 2
 8.2 Formål og súcceskriterier for den Nationale Vandressource Model (DK-model) 3
  8.2.1 Formål med den nationale vandressource model 3
  8.2.2 Succeskriterier for den nationale vandressourcemodel 4
  8.2.3 Øvrige anvendelser af DK-model i vandressourceforvaltningen 6
 8.3 Metodik for konstruktion af national vandressourcemodel 6
  8.3.1 Udfordringer ved opstilling af storskala model for hele landet 7
 8.4 Tolkningsmetodik 7
  8.4.1 Øerne (Fyn, Sjælland mm.) 8
  8.4.2 Jylland 15
  8.4.3 Bornholm 20
  8.4.4 Diskussion af hvordan forskellige metoder forventes at påvirke slutresultatet i modellering 21
 8.5 Sammenfatning vedr. konceptuel model for hele landet 24
 8.6 Modelkode 25
  8.6.1 DK-modellens rodzonemodul 27
 8.7 Modelopstilling og parameterfastsættelse 29
 8.8 Fastlæggelse af nøjagtighedskriterier 30
 8.9 Kalibrerings- og valideringsmetodik for Sjælland og Fyn 33
 8.10 Kalibrerings- og valideringsmetodik for Jylland 42
  8.10.1 Observationsdata og kalibreringsmetodik for Jylland 42
  8.10.2 Kalibrerings- og valideringsresultat for Jylland 46
 8.11 Sammenligning af DK-model med Suså model 51
 8.12 Validering i forhold til ældre data for Hovedstadsregionen 53
 8.13 Betydning af konceptuel model for indvindingsoplande og opholdstider 54
 8.14 Referencer 55

Kapitel 9. Bedre overvågning af ferskvandskredsløbet i NOVANA og i relation til Vandrammedirektivet Side 1-15
 9.1 Kapitel sammenfatning 2
 9.2 Vandmiljøplanens overvågningsprogram 3
  9.2.1 Indledning 3
  9.2.2 Om at forstå tingene hver for sig og i sammenhæng 3
 9.3 Hvad er NOVANA? 5
 9.4 Forudsætninger for NOVANA 6
  9.4.1 NOVA 2003 6
  9.4.2 Wilhjelmudvalget 7
  9.4.3 Den videre process i NOVANA's endelige udformning 7
  9.4.4 Behovsopgørelsen 7
  9.4.5 Vandrammedirektivet 7
 9.5 Hovedprincipper i NOVANA 9
  9.5.1 Landovervågning i NOVANA 11
  9.5.2 Vandløb i NOVANA 11
  9.5.3 Grundvandsovervågning i NOVANA 12
  9.5.4 Arter og terrestriske naturtyper - en nyhed i NOVANA 13
  9.5.5 Klimatiske og meteorologiske data og landbrugspraksis og arealanvendelse 13
  9.5.6 Overvågning af ferskvandskredsløb og vandbalance i forbindelse NOVANA 13
 9.6 Referencer 15

Bilag 1: Sammenstilling af simuleringer for 10 DK-model deloplande
 1 Fyn
 2 Vestsjælland
 3 Sydsjælland
 4 Nordsjælland
 5 Sydjylland
 6 Sydvestjylland
 7 Sydøstjylland
 8 Vestjylland
 9 Østjylland
 10 Nordjylland
 11 Bornholm (mangler)

Bilag 2: Ordliste


Tilbage Top Fremad

Sidst ændret: 7. maj 2003 - © National Vandressource model
Webredaktør: th@geus.dk